Gå videre til hovedindhold

topbanner=nyheder.jpg;

 

Tilskud til deltagelse i folkeoplysende virksomhed for handicappede

29.04.2019

 

Hvem kan søge?

Folkeoplysende lokalforeninger kan søge om tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Kommunalbestyrelser eller landsdækkende organisation kan søge om tilskud til det samme på lokalforeningers vegne. Det skal af ansøgningen fremgå, hvilke foreninger tilskuddet er til.

Hvad er formålet med ordningen?

At understøtte handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter.

Tilskuddet skal anvendes inden for formålet og til de i ansøgningen anførte aktiviteter i det kalenderår, hvori tilskuddet er givet. Tilskuddet gives under forudsætning af, at de i budgettet anførte aktiviteter gennemføres, også selvom tilskuddet evt. er lavere end det ansøgte beløb.

Sådan vurderes din ansøgning

Slots- og Kulturstyrelsen yder tilskud til følgende udgifter i det omfang, de ikke dækkes efter anden lovgivning:

1) Befordring til deltagere, der ikke kan befordre sig selv til folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

2) Handicapkompenserende hjælpemidler i form af tilskud til nyindkøb af hjælpemidler.

3) Tolkebistand til hørehæmmede.

4) Tilskud til hjælperudgifter

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal læse ansøgningskriterierne og have de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang med ansøgningen.

OBS: Ved ansøgning om støtte til handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed skal der vedhæftes:

  • Oplysningsskema.
  • Underskrevet regnskab for sidste års bevilling.

Skabeloner til oplysningsskema og regnskab kan findes på Kulturministeriets hjemmeside her.

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.   

 

Økonomi

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet vil blive udbetalt samtidig med at du modtager mail om tilskuddets størrelse. Tilskuddet udbetales kun til din NEM-konto. 

 

Afregning af tilskud

Regnskabet skal opfylde kravene i Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. I praksis betyder det at regnskabet skal opfylde kravene i Bekendtgørelse nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Kravene til regnskab og beretning fremgår af bekendtgørelsens §§ 2-4.

Kravene til revision afhænger af tilskuddet størrelse:

  • Regnskab for tilskud på under 100.000 kr. skal ikke være revideret.
  • Regnskab for tilskud på mere end 100.000 kr. men højst 500.000 kr. skal enten være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person, eller være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.
  • Regnskab for tilskud på mere end 500.000 kr. skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Revisionskravene fremgår af §§ 10-14 i bekendtgørelsen.

 

Afrapportering

Regnskab for året før skal indsendes sammen med fornyet ansøgning om tilskud eller senest ved ansøgningsfristens udløb.

 

Hvornår får du svar?

Når alle ansøgninger fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt den enkelte ansøger pr. mail.

 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

 

Lovgrundlag

Der træffes afgørelse i sagerne efter Folkeoplysningslovens § 44, stk. 2, (lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet).

 

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler ansøgningen og træffer afgørelse. 

En samlet liste over tilskudsmodtagere vil være at finde på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside efter afgivet tilsagn.

 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Klik her for at gå til Kulturministeriets hjemmeside hvor ansøgningsskema ligger nederst på siden.

 

Bevæg dig for livet

I Horsens arbejder vi for at få flere bevægelsesaktive borgere, som en del af visionen 'Bevæg dig for livet'. Hvis du vil være aktiv eller bidrage til at få flere aktive borgere, så læs mere her.

Læs mere

Eliteidræt

Horsens er Team Danmark elitekommune. Læs mere om mulighederne for at kombinere skole og uddannelse fra 7. klasse til slutningen af din ungdomsuddannelse.

Læs mere

Nyheder

 

Rådhustorvet 4

8700 Horsens

 

Telefon: 76 29 29 29

fritid@horsens.dk

 

CVR. 29 18 98 89

 

Åbnings og telefontider

Mandag - onsdag kl. 10.00 - 15.00

Torsdag kl. 10.00 - 17.00

Fredag kl. 10.00 - 13.00

Kontakt

 

Helle Fisker

Administrativ medarbejder

76 29 23 05 / hfi@horsens.dk

 

Hanne Skallebæk

Administrativ medarbejder

76 29 23 14 / haska@horsens.dk

 

Henrik Koch

Fritidskonsulent

76 29 23 18 / hkra@horsens.dk

 

Casper Due Fogt

Projektleder: Bevæg dig for livet

76 29 23 30 / cdf@horsens.dk

 

Søren Jochumsen

Eliteidrætskonsulent

76 29 23 06 / sojoc@horsens.dk